Prywatność Informativa

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ZGODNOŚCI Z ART. 13-14 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA OCHRONY DANYCH OGÓLNYCH 2016/679

Niniejsza strona opisuje sposób zarządzania stroną internetową Hotelu Santa Maria w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych odwiedzających, którzy ją odwiedzają: w rzeczywistości, po wejściu na tę stronę, mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Informacje te są również przekazywane zgodnie z art. 13-14 PKBR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 2016/679 (zwany dalej „Kodeksem”) osobom, które korzystają z usług internetowych Hotelu Santa Maria. Informacje te są podawane wyłącznie na wyżej wymienionej stronie internetowej Hotelu Santa Maria, a nie na innych stronach internetowych, które mogą być odwiedzane przez Gościa za pomocą linków. Informacje te opierają się również na Rekomendacji nr 2/2001, że europejskie organy ds. ochrony danych osobowych, zebrane w Grupie ustanowionej na mocy art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE, przyjętej w dniu 17 maja 2001 r. w celu określenia pewnych minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych online, a w szczególności sposobu, czasu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazać użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia.

Staranna dbałość o bezpieczeństwo i poufność danych klienta jest dla nas priorytetem. Uważamy, że informacje dotyczące Państwa osoby, Państwa zamówień i dokonanych przez Państwa zakupów są ściśle poufne i zobowiązujemy się nie ujawniać ani nie sprzedawać posiadanych przez nas informacji firmom zewnętrznym w celach promocyjnych.

Użyjemy dostarczonych przez Państwa informacji wyłącznie w celach ściśle związanych z rejestracją na stronie www.hotelsantamariacalabria.it oraz świadczeniem usług oferowanych na Stronie (np. zakup, zarządzanie kontem, itp.), a także w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. Chociaż nie jest to obowiązkowe, niedostarczenie danych do tych celów może uniemożliwić dostarczenie całości lub części żądanych przez Państwa usług. Ponadto, pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przekazywania specjalnych wiadomości, promocji, ofert nowych produktów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub za pośrednictwem operatora telefonicznego. W tym ostatnim względzie przypominamy, że dla tych celów Państwa zgoda jest jedynie opcjonalna i że Państwa odmowa nie wpłynie na Państwa zdolność do dokonywania zakupów na Stronie, a jedynie uniemożliwi przesyłanie Państwu informacji handlowych dotyczących wiadomości, promocji, ofert nowych produktów. W każdym razie przypominamy, że później można w każdej chwili poprosić o zaprzestanie otrzymywania wiadomości od HOTEL SANTA MARIA. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą systemów elektronicznych lub nawet bez użycia takich narzędzi, przez osoby wyznaczone przez administratora danych lub przez osoby wyznaczone jako odpowiedzialne, w tym zewnętrzne, za samo przetwarzanie. W szczególności, w wyżej wymienionych celach, Państwa dane mogą być przekazywane:

  • do firm trzecich, których produkty lub usługi są oferowane lub sprzedawane za pośrednictwem Strony;
  • do kurierów lub spedytorów odpowiedzialnych za dostawę produktów zakupionych za pośrednictwem Strony;
  • banki i firmy, które zarządzają krajowymi lub międzynarodowymi obiegami płatności, poprzez które dokonywane są płatności online za produkty zakupione za pośrednictwem Strony;
  • konsultantom lub profesjonalistom, którzy mogą być odpowiedzialni za instalację, konserwację, aktualizację oraz, ogólnie rzecz biorąc, za zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem Strony lub które Właściciele używają do świadczenia swoich usług;
  • do podmiotów publicznych i/lub prywatnych, osób fizycznych i/lub prawnych (firm doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego, urzędów sądowych, izb handlowych, izb i urzędów pracy, itp.

Od administratorów danych można uzyskać aktualną listę podmiotów, które przetwarzają Państwa dane jako osoby przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za ich przetwarzanie. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w sposób i przy użyciu odpowiednich narzędzi zapewniających bezpieczeństwo i poufność danych, zgodnie z przepisami dekretu legislacyjnego nr 196/2003. W szczególności zostaną przyjęte wszelkie techniczne, informatyczne, organizacyjne, logistyczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, jak przewidziano w dekrecie legislacyjnym 196/2003, tak aby zagwarantować minimalny poziom ochrony danych wymagany prawem, umożliwiając dostęp jedynie osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych przez administratora lub administratorów wyznaczonych przez administratora danych.

Kontroler danych to:

HOTEL SANTA MARIA Via S.S. 18 – 87032 AMANTEA (CS), NIP 00231580788, wszystkie wnioski i prośby związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: info@hotelsantamariacalabria.it.

Zgodnie z art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003 informujemy, że użytkownik ma prawo do niezwłocznego uzyskania od właścicieli danych osobowych informacji o ich przetwarzaniu:

 • potwierdzenie, czy dotyczące go dane osobowe istnieją, niezależnie od tego, czy zostały już zarejestrowane, oraz przekazanie tych danych w zrozumiałej formie.
 • wskazanie: 1) pochodzenie danych osobowych; 2) cele i metody przetwarzania; 3) logikę stosowaną w przypadku przetwarzania prowadzonego za pomocą instrumentów elektronicznych; 4) dane identyfikacyjne dotyczące administratora danych, przetwarzającego dane i przedstawiciela wyznaczonego na mocy art. 5 ust. 2; 5) podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi jako wyznaczony przedstawiciel(e) na terytorium państwa, przetwarzający(e) dane lub osoba(y) odpowiedzialna(e) za ich przetwarzanie; 6) aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych; 7) anulowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne dla celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone; 8) poświadczenia, że operacje, o których mowa w ust. 6. oraz 7) zostali powiadomieni, również w odniesieniu do ich treści, o tych, którym dane te zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że wymóg ten okazuje się niemożliwy lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym zakresem chronionego prawa.

Dana osoba ma prawo do sprzeciwu, w całości lub w części:

 • z uzasadnionych powodów przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli jest to istotne dla celu zbierania danych;
 • przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.